Zdaniem ekspertów Deloitte Digital polskie firmy muszą zrozumieć, że transformacja cyfrowa przestała być sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a stała się czynnikiem decydującym o tym, czy dane przedsiębiorstwo utrzyma się na rynku. Polskie firmy, choć obawiają się transformacji, to jednocześnie rozumieją, że nie ma od niej odwrotu – wynika z badania przeprowadzonego przed Deloitte Digital, w którym udział wzięło ponad 150 przedsiębiorstw.

Digitalizacja jest postrzegana na rynku jako rewolucja, która wpływa na wszystkie sektory gospodarki. Obecnie jednak tylko 41 proc. polskich firm ma opracowany strategiczny plan biznesowy i inwestycyjny dotyczący transformacji cyfrowej. Jeszcze mniej, bo tylko 36 proc. ma przygotowany plan operacyjny. To pokazuje, że biznes w Polsce myśli o transformacji raczej w kontekście przyszłości aniżeli teraźniejszości – uważa Daniel Martyniuk, dyrektor w Deloitte Digital.

Najpierw korzyści finansowe, potem relacje z klientami

24_05_Cyfrowa transformacja_grafika_1Decydując się na przeprowadzenie transformacji cyfrowej, polskie firmy (40 proc. respondentów) liczą przede wszystkim na natychmiastowe korzyści finansowe, podczas gdy mniejszą wagę przywiązują do budowania pogłębionych relacji z klientami (tylko 8 proc. wskazań). A transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Klient i jego potrzeby wymagają od organizacji zmiany dotychczasowego podejścia do odbiorców swoich produktów i usług.

Respondenci naszego badania słusznie zauważyli, że technologie cyfrowe wpływają na poprawę efektywności organizacji. Na ten aspekt w swoich odpowiedziach zwróciło uwagę 58 proc. ankietowanych. Z drugiej strony, w dalszym ciągu wiele firm nie docenia znaczenia postępującej cyfryzacji w kontekście budowania i utrzymania relacji z klientami. Wagę tego czynnika podkreśliła tylko niespełna jedna czwarta badanych – zwraca uwagę Daniel Martyniuk.

Szanse i zagrożenia cyfrowej transformacji

Uczestnicy badania byli również pytani, jak postrzegają transformację cyfrową – czy widzą w niej szansę czy raczej zagrożenie dla swojej organizacji. 85 proc. badanych chce pracować w organizacji, która jest zaawansowana technologicznie, ale jednocześnie 74 proc. decydentów postrzega rewolucję cyfrową jako zagrożenie. – Aż 95 proc. przedstawicieli polskich firm zgadza się ze stwierdzeniem, że rewolucja cyfrowa wpłynie na wyniki ich organizacji. Częściej jednak postrzegają ten wpływ jako ryzyko niż jako możliwy do wykorzystania potencjał – mówi Stefan Nowak, dyrektor w Deloitte Digital.

Strategie wdrażania technologii cyfrowych i koszty

Badanie Deloitte Digital pokazało, że 51 proc. firm w Polsce ma wizję transformacji cyfrowej, a około 1/4 ma już nawet opracowaną strategię jej przeprowadzenia (28 proc.). Jedna piąta decydentów uważa, że ich firmy nie są zaawansowane technologicznie nawet w minimalnym stopniu. Wśród pracowników niższego szczebla odsetek ten wynosi 12 proc. Jednocześnie stopień zaawansowania technologicznego jako maksymalny wskazało jedynie 3 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej i co dziesiąty pracownik zajmujący niższe stanowisko.

24_05_Cyfrowa transformacja_grafika_2Cyfryzacja wiąże się m.in. z wdrażaniem nowych narzędzi, wspierających procesy sprzedaży, marketingu i komunikacji. Wyniki badania Deloitte Digital pokazują, że polskie firmy starają się korzystać z pełnego spektrum technologii cyfrowych, zarówno wewnątrz firmy, jak i w zewnętrznych kontaktach. W przypadku tych drugich, duże znaczenie mają przede wszystkim media społecznościowe (69 proc. wskazań). Jeżeli chodzi o technologie mobilne to 1/4 respondentów wykorzystuje je w procesach wewnętrznych, natomiast w pracy z klientem używa je jedynie 1/5 ankietowanych.

Koszty wdrażania rozwiązań cyfrowych są uzależnione od wielkości firmy. W przypadku największych organizacji proces ten może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Jak deklaruje większość respondentów, proces transformacji planowany jest na okres 1-3 lat.

Napisane przez Stefan Kaczmarek